Disclaimer

De informatie op Wereldhavendagen.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wereldhavenfestival Rotterdam (hierna: WHF). WHF besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Wereldhavendagen.nl, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. WHF verstrekt door middel van deze website louter informatie over het door haar georganiseerde jaarlijkse festival, de Wereldhavendagen in Rotterdam en de daarbij behorende publieksdiensten. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Stichting Wereldhavenfestival Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de daar aangeboden diensten.

Stichting Wereldhavenfestival Rotterdam, haar bestuurders en directeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie of diensten.

Op verschillende plaatsen op Wereldhavendagen.nl kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites, die niet door WHF worden onderhouden, zijn louter ter informatie van (‘ter informatie voor’ lijkt mij) de bezoeker opgenomen. Hoewel WHF uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door WHF worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de website naar producten of diensten (behoudens de excursieverkoop) houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.